MİLLÎ FOLKLOR
Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi
Yayın İndeksi

 XIII. CİLDİN DİZİNİ (2012-2014)

ARVAS, Abdulselam, “Kurmanbek Destanı”Nın Varyant Ve Versiyonları Üzerine Bir Araştırma, (104, 20)
AÇA, Mehmet, Kırım Tatar Atasözlerinin Toplum Hayatının İşleyiş Kurallarını Öğretme ve Hatırlatma İşlevi, (100, 120)
AÇA, Mustafa, Kent Kültüründe Deliler ve Delilerle İlgili Anlatılar: Giresun Örneği, (97, 91)
ADİYEVA, Pakizat Minavarkızı, Ahsen TURAN, Kazakların Geleneksel Tiyatrosunun Baş Aktörleri Sal-Seriler, (100, 202)
AĞAPINAR ŞAHİN, Safiye, Bkz. YILDIRIM, (103, 20)
AKBALIK, Esra, Halk Hikâyelerinde Bir İmaj Olarak Bağ ve Bahçenin Kadın ve Bedeni İle İlişkisi, (101, 113)
AKIN, Bülent, Mustafa DUMAN Prof. Dr. Fikret Türkmen’in Hayatı ve Eserleri, (101, 5)
AKIN, Can Tuncay, Bkz. ÖZYILMAZ, (102, 138)
AKKAYA, Ahmet, Yabancılara Türkçe Öğretimi Kapsamında Fıkralar: Nasreddin Hoca Fıkraları, (100, 171)
AKSOY, Hüseyin, Çocuk Oyunlarının İşlevleri: Sarıkeçili Yörük Çocuk Oyunları, (101, 265)
AKSOYAK, İ. Hakkı, Acâ’ib Edebiyatı’ndan Bir Örnek: Üsküdarlı Sırrî’nin Hikâye-i Garîbü’l- Âsâr’ı, (103, 111)
AKTULUM, Kubilay, Folklorik İmgelem (Bir Toplumsal İmgeler Rezervurarı Olarak İmgelemin Epistemolojik Temellerine Giriş), (101, 277)
_________________, Folklorun Evrenselleri Sorunsalı Üzerine Bir Deneme: Tanım, (97, 13)
ALİYEVA, Minara, Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu Hayatı ve Eserleri, (97, 5)
ALPAGUT, Uğur, Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Müzik Eğitiminin Yaygınlaştırılması, (97, 210)
ALPTEKİN, Ali Berat, Saltuknâme’de Yer Alan Efsanelerin Günümüz Sözlü Kültürüne Yansıması, (98, 5)
__________________, Saltuknâme’nin Geçiş Dönemleri Açısından Değerlendirilmesi, (101, 51)
ALUCLU, İclal, Bkz. ÖZYILMAZ, (102, 138)
ARAT, Yavuz, Bkz. UYSAL, (102, 154)
ARAZ, Yahya, Osmanlı Ahlak ve Terbiye Kitaplarında Ebeveynlere Hürmeti Teşvik Etmeye Yönelik Hikâyeler, (100, 99)
AYAYDIN CEBE, Günil Özlem, Yazmadan Basmaya, Gösterimden Romana: 19. Yüzyılda Osmanlı’da Folklor, (99, 27)
AYAZ, Berna, Sign In Me, Muse And Through Me Tell The Story: Greek Culture Performed, (103, 166)
AYGÜN CENGİZ, Serpil, Sevinç GÜLÇİÇEK, Aysun EZGİ BÜLBÜL, Bütüncül Türk Budun Bilimine Doğru, (102, 182)
BAKİ, Zeynep Safiye, Türkülü Aşk Hikâyeleri Bir Gösterim Olarak, (99, 179)
BALKAYA, Adem, Halk Anlatılarında Kuyunun İşlevselliği Üzerine Bir Okuma, (102, 53)
BAŞ, Yeşim, Bkz. KAHVECİOĞLU SARI, (98, 187)
BAŞARAN, Fatma Nur, Bayburt Yöresinde Geleneksel “Ehram Dokumacılığı” Üretim Teknikleri, Motif Ve Kompozsiyon Özellikleri, (104, 151)
BEKİROĞLU, Onur, Türkçe Atasözlerinde İletişim Olgusunun İzleri ve Sosyo-Kültürel Çıkarımları, (103, 80)
BOGENBAYEV, Nurbolat, Aydın CALMIRZA, Eski Türk Dünya Görüşündeki “Kut” ve “Karga” Kavramları, (103, 69)
BULUT, Meryem, Mythology And Folklore Of The Hui, A Muslim Chinese People, (104, 185)
CALMIRZA, Aydın, Bkz. BOGENBAYEV, (103, 69)
CANBAZ YUMUŞAK, Firdevs, Kenan Hulusi Koray’ın Korkutan Öyküleri, (97, 135)
ÇAKIR, Emine, Akademik Dünyanın Kentsel İmgelerinden Mitolojik Simgelerine Üniversite Logoları, (97, 53)
___________, Türk Edebiyatının Wikipedia’sı: Türk Edebiyatında İsimler Sözlüğü Projesi, (99, 213)
___________, Türk Folklor Tarihinde Gizli Kalmış Bir Manifestocu: Abdülaziz Bey ve Kültür Koruma Yaklaşımı, (99, 77)
___________, Türk Edebiyatında İsimler Sözlüğü Projesi Devam Ediyor!, (102, 180)
ÇEK CANSIZ, Songül, Ziya Gökalp’in Düşünce Sistemi ve Folklora Bakışı, (103, 59)
ÇERKEZ, Murat, Yozgat Cevheri Ali Efendi Camii Haziresi Mezar Taşları, (97, 178)
ÇETİNKAYA, Gülnaz, Dede Korkut Hikâyelerinde Sembol Olarak Meydan, (98, 73)
DALYAN, Murat Gökhan, Bkz. ÖZCAN, (98, 147)
DE VOS, Gail Arlene, Folklor ve İnternet: Netlore, (97, 246)
DEMİR, Hiclâl, Ay Dolanır Günler Geçer, (99, 209)
DEMİR, Zehra Sema, Türkiye’de Açık Hava Müzeleri “Açıldı” Açılıyor Açık Hava Müzelerine Yeni Bir Bakış, (99, 145)
DEMİRKAYA, Hilmi, Antalya’da Geleneksel Hava Durumu Tahmini Yöntemleri, (98, 174)
DİNÇ, Güven, Bkz. EROĞLU, (101, 193)
DOĞAN, Şima, Bkz. TÜRKER, (101, 16)
DOĞAN, Yusuf, Halk Bilgeliğinin Çarşı-Pazardaki Türkçeye Yansıması, (102, 110)
DUMAN, Mustafa, Türkiye’de 2000-2012 Yılları Arasında Halk Bilimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme, (99, 159)
DUMAN, Mustafa, Bkz. AKIN, (101, 5)
DUNDES, Alan, Halkbilimi Üzerine Gözlemler, (98, 197)
DURBİLMEZ, Bayram, Halk Bilimi Araştırmalarının 100. Yılında: “Halk Bilimi” ile “Edebiyat”ın Ortak Alanları ve “Halk Edebiyatı” Üzerine Bir Değerlendirme, (99, 101)
DURMUŞ, İlhami, Türk Kültür Çevresinde Kımız, (104, 75)
EKİCİ, Metin, 100. Yılında Türk Halk Bilimi Çalışmaları ve Türkiye Kültür Politikalarına Eleştirel Bir Bakış, (99, 41)
EKİCİ, Metin, Pınar Fedakâr, “Ege Üniversitesi” Deneyimleriyle Somut Olmayan Kültürel Mirası “Yaşatarak Koruma”, (100, 50)
EKİCİ, Metin, Pınar Fedakâr, Gelenek, Aktarma, Dönüşüm ve Kültür Endüstrisi Bağlamında Nazar ve Nazar Boncuğu, (101, 40)
EKTİ, Meltem, Mizahın Çevrilebilirlik İhtimali Üzerine, (100, 162)
ER, Mutlu, 19. Yy. Osmanlı Dönemi Ticari İlanlarının Göstergebilimsel Açıdan Çözümlenmesi, (100, 87)
ERDAL, Tuğçe, Elazığ Masalları ve Propp Metodu, (99, 175)
_____________, Sözlü Kültür ve Yazılı Kültür Bağlamında Cönk ve Mecmûalarda Fuzûlî Mahlaslı Şiirler, (102, 17)
ERGUN, Metin, Düğün Kavgalarının Mitolojik Kökenleri, (101, 60)
ERGUN, Pervin, Türk Kültüründe Ölümle İlgili Bazı Terimler, (100, 134)
_____________, Türk Masal Anlatıcısının Kimliği, (104, 33)
EROĞLU, Haldun, Fatma ŞİMŞEK, Güven DİNÇ, Osmanlı İmparatorluğunda Telkîh-i Cüderî (Çiçek Aşısı), (101, 193)
ERSOY İNCİ, Petek, Avrupa Çocuk ve Oyuncak Müzeleri Buluşması (Toyco) İstanbul’da Gerçekleşti, (97, 244)
ERSOY, Ruhi, Folklor Çalışmalarının 100. Yılında “Folklor ve Milliyetçilik” İlişkisi Üzerine Bazı Düşünceler, (99, 51)
____________, Modernizm-Postmodernizm Bağlamında Geleneksel Tıp Uygulamalarının Güncelliği Üzerine Bir Değerlendirme, (101, 182)
EVCİN, Erol, Türk Halk Kültürü Araştırmaları İçin Önemli Bir Kaynak: Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi, (100, 225)
EZGİ BÜLBÜL, Aysun, Bkz. AYGÜN, (102, 182)
FEDAKÂR, Pınar, Bkz. EKİCİ, (100, 50)
_______________, Bkz. EKİCİ, (101, 40)
_______________, Besleyen mi, Öldüren mi: Türk Mitik Tasavvurunda Anne, (103, 5)
GÖKBULUT, Burak, Mustafa YENİASIR, Kıbrıs Türk Halk Masalları Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi, (97, 231)
GÜLÇİÇEK, Sevinç, Bkz. AYGÜN, (102, 182)
GÜLTEKİN, Mustafa, Yerelleşme, Performans Ve Beden Folkloru Bağlamında Balıkesirli Masal Anlatıcısı Kezban Karakoç, (104, 46)
GÜRÇAYIR TEKE, Selcan, Türk Folkloruna Dışarıdan Bakmak: Türk Folklor Tarihinde Yabancı Folklor Araştırmacıları, (99, 63)
______________________, Geleneksel Tarzlar, Modern Modeller: Resmî, Resmî Olmayan Eğitim ve Somut Olmayan Kültürel Miras, (100, 31)
______________________, Dönüşen Anneliğe Yönelik Netnografik Bir Analiz: Blogger Anneler, (103, 32)
GÜVENÇ, Ahmet Özgür, Lipogram ve Âşık Şiiri, (102, 29)
İNAYET, Alimcan, (Uygur Muhabbet Koşaklarında Sevgili veya Kadın Güzelliği, (101, 73)
KAHVECİOĞLU SARI, Habibe, Yeşim BAŞ, Kültür Mirasımız “Kolan Dokumalar” ve Akkoç Köyü Kolan Dokuma Örnekleri, (98, 187)
KALFA, Mahir, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözlü Kültür Unsurlarının Kullanımı, (97, 167)
KAMİLOĞLU, Zeynep, Penguen Dergisinden Hareketle Türk Karikatür Tarihinde Mizahın Saldırı İşlevi, (98, 165)
KARA, Çiğdem, Beyazlı Kadınlar: Fotoğrafın Yansıttığı Gelenek ve Değerler, (98, 138)
KARADAĞ, Özay, Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Çocuk ve Çocukluk, (98, 109)
KARAKAŞ, Rezan, Siirt Halk Kültüründe Kutsal Ağaç ve Türbeler, (102, 168)
KARAKUŞ, Ufuk, Türk Atasözlerinde İklim Algısı ve Coğrafya, (102, 99)
KARATAŞ, Hicran, Geleneğin Kuşaklara Aktarımı Bağlamında Bir Çatalzeytin Düğün Türküsü: “Dünür Ağa”, (101, 138)
KAROĞLU, Alaybey, Folklorik Unsurların Resme Yansıması ve Yaşatılması Bağlamında Bazı Düşünceler, (104, 99)
KARTAEVA, Tattigül,  Sır Bölgesi Kazaklarının Evlilik Törenleri Üzerine Bir Değerlendirme (19 Yy. – 20. Yy. Başları), (104, 167)
KAYA, Fazile Eren, Senteriyye İle İskenderiye Ortasında Aca’ib Bir Şehir, (103, 134)
KNOTT, Sarah Gertrude, 12 Yılın Üstüne Ulusal Halk Festivali, (99, 215)
KOÇ, Yunus, Klasik Dönem Osmanlı Kanunnamelerinde Halk Algısı ve Tasnifi, (98, 32)
KÖSE, Aynur, Değişimin Gölgesindeki Gelenek: Popüler Diziler ve Farklılaşan Ad Verme Kültürü, (101, 291)
KUŞÇA, Sibel, Bkz. SİVRİ, (97,39)
METİN BASAT, Ezgi, Kültür Ekonomisi ve Yönetimi, (99, 205)
________________, Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirası Birlikte Koruyabilmek, (100, 61)
_________________, Sözden Çizgiye: Karikatüristlerin Gözünden Sözlü Anlatılar, (101, 225)
_________________, Görsel Bir Metin Olarak Geleneksel Mimariye Bakmak, (104, 138)
Millî Folklor Dergisi: Dün ve Yarın 2013 Yılı Yuvarlak Masa Toplantısı Sonuç Bildirisi, (97, 255)
Millî Folklor Dergisi: Dün ve Yarın 2014 Yılı Yuvarlak Masa Toplantısı Sonuç Bildirisi, (101, 312)
NAHYA, Zeliha Nilüfer, Sözlü Anlatının Hafızasından: Sinop Cezaevinin Kahramanları ve Kahramanlaştırma, (104, 60)
OĞUZ, M. Öcal, Türkiye’de Folklorun İlk Makaleleri, (99, 5)
_____________, Terim Olarak Somut Olmayan Kültürel Miras, (100, 5)
_____________, Çağdaş Kentte Bir Yeniden Canlandırma Örneği: Çiğdem Günü, (101, 25)
OĞUZHAN, Özlem, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi’nin Çelişkileri ve Eleştirisi, (100, 72)
ÖLÇER ÖZÜNEL, Evrim, Görmezden Gelinen “Evimizin Ressamı”: Folklorun 100. Yılında Malik Aksel ve Görsel Halkbilimine Katkıları, (99, 113)
_____________________, “Yeni Miras”lar ve Uluslararası Sözleşmelerde Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri, (100, 14)
_____________________, Kendini Seyreden Öteki: Halk Kültürü Temsillerinde Öz Oryantalist Yaklaşımlar, (102, 5)
_____________________, Kendine Dönüşen Kahraman: Oğuz Kağan Destanı’nda İktidar Ve Kut, (104, 5)
ÖZAY, Yeliz, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nin Acâib Edebiyatı Açısından Değerlendirilmesi, (103, 123)
ÖZCAN, Koray, Tarihi Kentlerde Kültürel Mirasın Korunması Birgi Deneyimi, (98, 46)
ÖZCAN, Uğur, Murat Gökhan Dalyan, XIX. Yüzyıl Osmanlı Devletinde Nasturi, Ermeni, Yezidi ve Çerkez Topluluklarında Başlık Parası Uygulamaları, (98, 147)
ÖZDAMAR, Fazıl, Dede Korkut Kitabı’nın Çağdaş Müzik Sanatçıları Üzerindeki Tesiri, (101, 125)
ÖZDEMİR, Cihan, Dil-Kültür İlişkisi: Folklor Ürünlerinin Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yeri ve İşlevi, (97, 157)
ÖZDEMİR, Mehmet, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatının Cuma Hutbelerinde Kullanımı ve Öğretici İşlevi, (97, 76)
ÖZKARA, Yasin, İlköğretim Türkçe Eğitimi Sürecinde Mizah Unsurlarından Yararlanma, (100, 182)
ÖZKUL FINDIK, Nurşen, Anadolu Arkeolojisinde Bazı Seramik Oyuncaklar (XII-XV. Yüzyıllar), (101, 252)
ÖZLÜ, Zeynel, Osmanlı Sarayında Aşure Geleneği Uygulamasına Dair, (101, 209)
ÖZMEN, Şule Yüksel, Türk Kültüründe Yaşlının Yeri ve Medyayla Yaşlılığın Değişen Konumu, (100, 110)
ÖZTEKİN, Özge, Ağaç Kültünün Görsel Şiirdeki Figüratif Anlamı: Divan Şiirinde Deyişbilimsel Önceleme Alanı Olarak Biçimsel Sapmalar, (98, 59)
ÖZTEKİN, Özge, Folklor ve Metinlerarasılık, (99, 185)
ÖZTÜRK, Serdar, Türkiye’de Sinema Mekânlarını Sözlü Tarih Üzerinden Anlamak, (98, 19)
ÖZÜM, Aytül, Nâzım Hikmet’in Sevdalı Bulut’unda Büyük Anlatılarla Oyun, (97, 122)
ÖZYILMAZ, Havva, İclal ALUCLU, Can Tuncay AKIN, Mutfak Kültürünün Geleneksel Diyarbakır Evlerine Sosyal ve Mekânsal Yansımaları, (102, 138)
PEHLİVAN, Gürol, Müstensihin Edebî Eserin Yaratımındaki Rolü-Dede Korkut Kitabı Örneğinde, (101, 101)
POLAT, Nazım Hikmet, Osmanlı Dönemi Edebiyat Tarihlerinin Halk Edebiyatına Bakışı, (99, 15)
PRESTON, Lynn, Şaka, (101, 307)
SAĞIR, Adem, Ölüm, Kültür ve Kimlik: Iğdır Ölü Bayramı ile Meksika Ölü Günü Örneği, (98, 125)
SAĞLAM, Müzeyyen, Bektaşî Fıkralarının “Uyumsuzluk Kuramı” Bağlamında İncelenmesi, (98, 100)
SAKAOĞLU, Saim, Geleneksel Fıkra-Modern Fıkra, (97, 70)
SALTIK ÖZKAN, Tuba, Folklorun Yüz Yılında Halk Hekimliği Çalışmalarına Bir Bakış, (99, 137)
SARITAŞ, Süheyla, Richard March, The Tamburitza Tradition: From the Balkans to the American Midwest, The University of Wisconsin Press, 2013, (103, 163)
SARITAŞ, Süheyla, The Individual And Tradition: Folkloric Perspectives (Birey ve Gelenek: Folklorik Yaklaşımlar), (102, 187)
SARPKAYA, Seçkin, Türk Dünyası Efsanelerinde Ayı Tasavvurunun Değişim ve Dönüşümü, (101, 149)
SELS, Liselotte, Türkiye’de Türk Halk Müziğinin Çağdaş Kullanımları ve İşlevleri, (102, 74)
SİVRİ, Medine, Sibel KUŞÇA, Halikarnas Balıkçısı’nın Eserlerinde Mitlerin İzleri ve Karşılaştırmalı Mitolojiye Katkısı, (97, 39)
SULTANZADE, Vugar, Uşun Koca Oğlu’nun Kaç Kardeşi Vardı? (Dede Korkut Kitabı’ndaki Bir Kelime Üzerine), (100, 149)
SULTEEV, Rüstem, İdil Tatarlarında Destan Geleneği ve Yazılı Destanlar, (101, 87)
ŞAHİN, Güven, Coğrafi Bir Simge Olarak Ankara Keçisinin Türkiye’deki Mevcut Durumu, (97, 195)
ŞAHİN, Halil İbrahim, Gelenek, Gülme ve Şaka, (101, 237)
ŞAHİN, Halil İbrahim, Ziya Gökalp’in “Halk” ve “Halkbilimi” Terimlerine Bakış Açısında Geleneğin Yeri, (99, 91)
ŞİMŞEK, Çiğdem, Oğuz, M. Öcal (Ed.) Ankara’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası, (104, 180)
ŞİMŞEK, Fatma, Bkz. EROĞLU, (101, 193)
TEKİN, Gözde, Türkiye-Kazakistan Ortak Müzik Etkileşimi Projesi, (102, 193)
TEKİN, Başak Burcu, Venedik Ahmedi İskender-Namesi Mi’raç Minyatürleri: Timurlu Geleneğine Göre Bir Değerlendirme, (104, 85)
TEMİZKAN, Mehmet, Türk Kültüründe ve Alevî-Bektaşî İnancında Turna, (101, 162)
TIĞLIOĞLU, Dilek, Lisan Münakaşalarından Felsefî Münâzaralara Rıza Tevfik’in Türk Yurdu Macerasından Kesitler ve İzlenimler, (97, 145)
TURAN, Fatma Ahsen, Bkz. ADİYEVA, (100, 202)
TÜRKER, Elif, Masal Mı, Yeni Hayat Mı? Yeni Hayat Romanını Masalın Biçimbilimi’ne Göre Okuma Denemesi, (100, 154)
TÜRKER, Ferah, Şima DOĞAN, Prof. Dr. Fikret Türkmen ile Röportaj, (101, 16)
TÜRKMEN, Fikret, Kök-Türk Âbidelerinde Millî Kimlik Hassasiyeti, (97, 31)
TÜRKYILMAZ, Dilek, Somut Olmayan Kültürel Miras Çalışmaları Bağlamında Türksoy Bölgesel Seminerlerine İlişkin Bir Değerlendirme, (100, 40)
__________________, Türk Halk Biliminin Yüzüncü Yılında Sözlü Edebiyat Çalışmaları Üzerine Bazı Tespitler, (99, 127)
UĞURLU, Emine Kırcı, Kültürel Bellek Aktarıcısı Olarak Ninni, (102, 43)
UYGUR, Hatice Kübra, Mardin’in Geleneksel Eğlencesi: Leyli Gecesi, (102, 86)
UYSAL, Mehmet, Yavuz ARAT, Türk Halk Kültürünün Yerel Mimari Mirası “Arı Serenleri”, (102, 154)
ÜNVER, Şerife, Alman Askerlerine Türkçeyi Öğretme ve Türkiye’yi Tanıtma Amacıyla Yazılan Bir Kitabın İncelenmesi, (100, 189)
VON HEES, Syrinx, Şaşırtıcı: Acâib Edebiyatının Bir Eleştirisi ve Yeniden Okuması, (103, 142)
YALÇIN, İrem, Eskişehir’in Somut Olmayan Kültürel Mirası, (104, 183)
YAYLAGÜL, Özen, Anadolu’da Yaşayan Halk Hekimliği Uygulamalarının Eski ve Orta Türkçe Tıp Metinlerindeki Temelleri, (103, 48)
YAVUZ, Şahinde, İktidar Olma Sürecinde Erkeklerin Erkeklikle İmtihanı, (104, 110)
YAZAR, Sadık, XVI. Yüzyıl Türkçe Seyahatnamelerinde Acâib, (103, 98)
YAZICI, Nermin, Deli Dumrul’da Anlatının Düzenlenişi ve Retorik Şemanın Görünümü, (98, 87)
YENİASIR, Mustafa, Bkz. GÖKBULUT, (97, 231)
YILDIRIM, Gülay, Safiye AĞAPINAR ŞAHİN, Halk Ebelerinin Doğum Hazırlığı ve Eylemi Sırasındaki Uygulamalarının Modern Tıp ve Tarihi Tıp Kaynaklarındaki Uygulamalarla Karşılaştırılması, (103, 20)
YILDIRIM, İskender, Etnografik Alan Çalışmasında Görüntü Kaydının Kullanımı, (97, 111)
YILDIZ, Hüseyin, Eski Uygur Türklerinde Şeytan Kavramı, (100, 213)
YILDIZ, Mehmet, Türk Resmî Ziyafet Kültüründe Zirve: Fransa İmparatoriçesi Eugenie Onuruna Verilen Muhteşem Ziyafetler (1869), (102, 124)
YILDIZ, Tuna, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Geleceği Türkiye Deneyimi, (102, 190)
____________, Uygulamalı Halk Bilimi Bağlamında Günlük Burç Yorumları Ve Kimlik Tasarımı, (104, 128)
YILMAZ, Ozan, “Toprak Başa, Baş Toprağa” Tarihi Bir Türk Kargışının Klasik Türk Şiiri’ne Yansımaları, (101, 171)
YOLCU, Mehmet Ali, Karavellilerde Dinsel Otoritenin Mizahi Eleştirisi, (102, 65)

XII. CİLDİN DİZİNİ (2010-2012)

ACUN, Ramazan, Her Dem Yeniden Doğmak: Online Sosyal Ağlar ve Kimlik, (89, 66)
AÇA, Mehmet, İki Sır İki Kahraman: Uşun Koca Oğlu Segrek ile Kozı Körpeş, (90, 26)
AÇIK, Fatma, Taşkent Şehri Örneğinde Özbekistan'daki Mezar Taşları ve Millî Kimliğe Yansımaları, (90, 176)
AKAR VURAL, Ruken, Bkz. AKBULUT, (95, 249)
AKBULUT, Hasan, Ruken AKAR VURAL, Çocukluğun Anımsanışı: Masumiyet Arayışında Uzak/Yakın Geçmiş Nostaljisi, (95, 249)
AKPINARLI, Feriha, Fatma Nur BAŞARAN,  Kırım Kültüründe Maramalar, (94, 162)
AKSOY SHERIDAN, R. Aslıhan, Türk Halk Şiirini Sözlü Formül Kuramı Bağlamında İncelemek, (90, 70)
__________________, Seyahatname'de Sözlü Kültür ve Anlatım Etkisi, (92, 41)
AKSOYAK, İ. Hakkı, Hırkayı (Deveyi, Şalvarı) Şaraba Vermek Söyleşi Üzerine Art-Zamanlı Yöntemle Bir Deneme, (91, 85)
__________________, Nâbî'nin Tuhfetü'l-Harameyn'inin Edirneli Nâtık'ın Tuhfetü'l-Harameyn'ine Etkisi: Hikâyeler, Gelenekler, İnanışlar, (95, 9)
AKTULUM, Kubilay, Bir Ana-Metin Olarak Nasreddin Hoca Hikâyeleri Üzerine Kimi Dönüştürmeler, (91, 12)
AKYOL, Ercan, Seyahatname'deki Ayetlerin İşlevleri Üzerine, (92, 53)
ALPTEKİN, Ali Berat, Hatice İÇEL, Batı Versiyonlarında Köroğlu, (91, 37)
ASLAN, Ensar, Kars Yöresinde Malakanlardan Kalan ve Kaybolmak Üzere Olan Rençberlik Geleneği, (93, 252)
ATABAĞSOY, Naim,  Dinsel Mit-Ritüel Kuram, (94, 173)
ATAY, Tayfun, Gürbüz Hoca Nasıl Bir İnsandı, (89,12)
ATLANSOY, Kadir, Ravza-i Evliyâ’da İki Şair: Kani’î ve Va’dî, (89, 193)
AYAYDIN CEBE, Günil Özlem, İskâna Direnen Kimlik: Dadaloğlu'nun Coğrafyası, (90, 60)
AYDINER, Mehtap, Yavuz ŞEN, Geleneksel Türk Halk Çalgılarının Müzik Öğretmenleri Tarafından Kullanılma Durumu, (91,140)
BARAN, Mine, Osmanlı Klasik Dönem Saray Kültüründe Mahremiyet ve Harem, (93, 169)
BAŞ, Bayram, Türk Masallarının Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme, (93, 125)
BAŞARAN, Fatma Nur, Kırım Kültüründe Maramalar, (94, 162)
BAŞER ÇOBAN, Seda, Medya ve Halk Hikâyeleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Deneme, (92, 34)
___________________, Dede Korkut Kitabı ve Büyülü Gerçekçilik, (91, 195)
BAŞFIRINCI Çiğdem, Modern Türk Tüketim Kültürüne Yönelik Bir Araştırma, (91, 115)
BATUR, Zekeriya, Leyla KILIÇ AKSU, A Loop in Turkish Social and Cultural Thinking: Fuzzy Nasraddin Hodja, (90, 101)
BEGİÇ, H. Nurgül, Konya Keçeciliğinde Çoban Kepeneği, (94, 214)
BEKKİ, Salahaddin, Türkiye'de Epitetler Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Köroğlu'nun Bir Şiirinin Tahlili, (95, 202)
BEN-AMOS, Dan, Halkbilimi Öğreniminde Tür Kavramının Konumu, (92, 226)
BİLKAN, Ali Fuat, Köhne Efsaneler, Yeni Hikâyeler, (95, 23)
BLUESTEI, Gene, Poplore, (94, 188)
CAN, Dilek Tüfekçi, Popülarite: Popüler Kültürün Olmazsa Olmazları, (95, 356)
CANBAY, Alaattin, Türk Müziği Yorumunda Zamansal Dinamik Biçimlendirme, (95, 274)
COŞKUN ELÇİ, Armağan, Sözsel ve Müzikal Varyantlaşma: Manilerin Türkü İçindeki Dönüşümleri, (91,130)
COŞKUN, Menderes, Ottoman Attitudes Towards Writing About Pilgrimage Experience, (95, 72)
CÖMERT, Menekşe, Bkz. ŞANLIER, (94, 152)
ÇAĞDAŞ, Miyase, Yasemin YASA, Konya Sünnet Gelenek Görenekleri ve Sünnet Giysileri, (94, 223)
ÇAL, Halit, Erzincan Çayırlı İlçesi Mezarlarında Kuş Motifi, (89, 220)
ÇALIŞ, Sunay, Poplore, (94, 188)
ÇİFTÇİ, Selcen, Uşak’ta Atlı Cirit Sporu ve Cirit Kültürü, (89, 87)
DAĞLAR, Abdulkadir, Nâbî'den Ermeni Aşuğ Hakkî Mosis'e Mizahî Mektup, (95, 83)
DEMİR, Sema, Kültürel Bellek, Gelenek ve Halkbilimi Müzeleri, (95, 184)
DEMİRYÜREK, Mehmet, Dasitân-ı Sultan Mahmud Üzerine Bir İnceleme, (93, 62)
DİKKAYA, Fahri, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'nde Simit ve Simitçiler, (92, 72)
DİLEK DERYA, Esra, Efsaneden Büyülü Gerçekçiliğe, (91, 204)
DİLEK, İbrahim, Hangisini Seçerdiniz: Er Samır mı, Orpheus mu?,(93, 79)
DİNÇ, Mustafa, Anadolu Köy Seyirlik Oyunları Bağlamında Çanakkale İli Dümrek Köyü "Oturtma" Eğlencesi, (94, 249)
DİNGEÇ, Emine, Osmanlı Sarayı’nda Cirit Alayları: Lahanacılar ve Bamyacılar, (89, 78)
DOĞAN, Şaban, XIV. -XV. Yüzyıl Türkçe Tıp Metinlerinde Halk Hekimliği İzleri, (89, 120)
DÖNMEZ, İbrahim Hakan, Evliya Çelebi'ye Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Kadı Algısı, (95, 122)
DURAN, Hamiye, Hatay’ın Altınözü İlçesi Babatorun Köyü’ndeki Zılgıtlar Üzerine Bir Araştırma, (89, 186)
DURLU ÖZKAYA, Figen, Bkz. ŞANLIER, (94, 152)
DURMUŞ, İlhami, Türklerde Kan Kardeşliği ve Antla İlgili Unsurlar, (89, 100)
_______________, Türk Kültür Çevresinde Dağlama Geleneği, (95, 114)
DURMUŞ, Mustafa, Ölümü Güzelleştiren Eda: Türkçe Şair Tezkireleri ile Şairnamelerde Ölüme Bakış ve Ölümün İfade Biçimleri Üzerine, (94, 105)
DURU, Necip Fazıl, Kosova Türklerinin Baharı Karşılama Ritüelleri, (89, 276)
EGE BOSTANCI, Göknur, Pelin ÖNDER EROL, The Resurgence of Herbal Culture in Turkish Society: An Analysis on the Social Phenomenon of "Aktars", (95, 315)
EKER, Süer, Ulus İnşası ve Derusifikasyon Sürecinde Tacikistan'da Toplum Dil Bilimsel Durum, (95, 215)
ERCİYAS, Osman, Dil Etkileşimleri Bağlamında Kıbrıs'taki Tarihî Alet İsimleri, (94, 237)
ERDEM, Servet, Büyülü Gerçekçilik ve Halk Anlatıları, (91,175)
_____________, Halk Hikâyelerinden Tanzimat Romanlarına Gerçekçiliğin Boyutları, (92, 19)
_____________, Grup Folkloru ve “Özkültür”, (94, 41)
ERGUN, Pervin, Bebekleri Dünyaya Leyleklerin Getirdiğine Dair İnancın Türk Mitolojisindeki Kökleri Üzerine, (89, 133)
_____________, Küresel Dünyanın Tüketim Mitleri Fakelore'un Başarısı: Yılbaşı mı Kutluyoruz Noel mi?, (95, 147)
ERSOY, Petek, Çöm Çöm Çömbelek: Sivas Çocuk Oyunları, (94, 256)
ERSOY, Ruhi, Halkbilimi Çalışmalarının Gelişimine Paralel Olarak "Alan Araştırması" Kavramını Yeninden Düşünme, (94, 5)
FİDAN, Süleyman, Türk Kültüründe Askerî Giyim-Kuşam ve Asker Modası, (92, 95)
GİRMEN, Pınar, Eskişehir Folklorunda Çocuk Oyunları ve Bu Oyunların Yaşam Becerisi Kazandırmadaki Rolü, (95, 263)
GÜNAL, Veysi, Bkz. ŞAHİNALP, (93, 149)
GÜNEŞ, Serkan, Türk Çay Kültürü ve Ürünleri, (93, 234)
GÜRBÜZ, Mehmet, Sözlü Kültür Belleğinde Bir Divan Şairinin İzleri: Cönklerde Nâbî, (95, 54)
GÜRÇAYIR, Selcan, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Üzerine Eleştirel Bir Okuma, (92, 5)
HARMANCI, Meriç, Keloğlan'ın Mitik Aynadaki Görüntüsü, (94, 72)
HAROLD E. Hinds, Jr. Popülarite: Popüler Kültürün Olmazsa Olmazları, (95, 356)
IŞIK, Caner, Alevi-Bektaşi Geleneğinde Muhabbet: Ruhsal Bir Bilgi Ortamı, (89, 147)
IŞIKTAŞ SAVA, Işılay, Ahmet Bican Ercilasun'un "Gülnar" ve "2BA Beden Beyin Akımı" Adlı Romanlarında Türk Destanlarının İzleri, (93, 29)
İNCE, Halide Gamze, Alpamış Destanının İzahlı Lügati Üzerine Bir İnceleme, (89, 304)
İSEN DURMUŞ, Tuba, Türk Edebiyatında Klasik Algısı Üzerine Düşünceler, (90, 37)
İSEN, Mustafa, Geleneğe Direnen Bir Şair: Nâbi, (95, 5)JOOSEN, Vanessa, Sanat ve Pedagoji Arasında Peri Masalı Uyarlamaları, (92, 152)
KADERLİ YAPICI, Zehra, Kişisel Deneyim Anlatılarının Bağlamsal Çerçevesi: Deneyimlenen, Hatırlanan ve Anlatılan Hayat, (93, 207)
KALPAKLI, Mehmet, Amerika Birleşik Devletleri'nde Nevruz Etkinlikleri, (90, 195)
KAPLAN, Mahmut, Hayriyye-i Nâbî'de Tipler, (95, 31)
KAPLAN, Melike, Halk Tıbbının Kökenleri: Teşhisten Tedaviye Din ve Büyü İlişkisi, (91,150)
KARA, Çiğdem, Turistik Ticari Halkbilimsel Ürünler ve Beypazarı, (89, 54)
KARA, Mehmet, Ersin TERES, The Crane As A Symbol of Fidelity in Turkish and Japanese Cultures, (95, 194)
KARABACAK, Esra, Kıbrıs Ağzında Ölümle İlgili Anlatımlar, (94, 204)
KARAÇAĞ, Abdullah, Bir Halk Sanatı Örneği: 1879-80 (1297 H.) Tarihli Edirnekâri Ahşap Sandık, (89, 248)
KARATAŞ, Hicran, Bir Sözlü Tarih Metni Olarak "Pazvandoğlu Türküsü", (92, 131)
KARATAŞ, Özgür Sadık, Osmanlı'nın Aykırı Dansçıları Tavşanlar ve Tavşanca Formu, (95, 289)
KASIMOĞLU, Handan, Van Halk Masal ve Hikâyelerinin İcra Bağlamı Olarak Divanhane (Duvakhane) Geleneği, (89, 170)
KAYA, Doğan, Sivas’ta Salâvatlamalar, (89, 179)
____________, Zeynep Türküsü Üzerine Bazı Mülahazalar, (95, 299)
KEKEÇ, Nuran, Karnavaldan Büyülü Gerçekçiliğe: Berci Kristin Çöp Masalları, (91, 210)
_____________, Sözlü Edebiyattan Tanzimat Romanına Giderken 'Anlatı,' 'Anlatıcı' ve 'Aşk Olgusu'nun Dönüşümü, (92, 27)
_____________, Grup Folkloru Bağlamında Tahtakale Esnafı ve Geliştirdikleri Dilsel Kodlar, (94, 50)
KILIÇ AKSU, Leyla, Bkz. BATUR, (90, 101)
KOÇ, Adem, The Significance and Compatibility of the Traditional Clothing-Finery Culture of Women in Kütahya in terms of Sustainability, (93, 184)
KÖSE, Aynur, Medya ve Dil Oyunları: Gündelik Dil Pratiklerinde Televizyon Dizilerinin Etkisi, (93, 220)
KURTULUŞ, Meriç, Halkbilimi Öğreniminde Tür Kavramının Konumu, (92, 226)
KUTLU, Muhtar, Ayakta Ölen Ağaçlar Neslinden: Prof. Dr. Gürbüz Erginer (1945-2009) Hayatı ve Yayınları (89,6)
KUZAY DEMİR, Gonca, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde İzmir'in Tılsımları, (92, 77)
MENGİ, Mine, Nâbî'nin Şiirlerinde Urfa, İstanbul, Halep, (95, 45)
METİN BASAT, Ezgi, Modern Dünyanın Sanal Mitleri: Bilgisayar Oyunları, (92, 143)
Milli Folklor Dergisi: Dün ve Yarın 2011 Yılı Yuvarlak Masa Toplantısı Sonuç Bildirisi, (89, 305)
Millî Folklor Dergisi: Dün ve Yarın 2012 Yuvarlak Masa Toplantısı Sonuç Bildirisi, (93, 264)
OGUR, Erol, Ali Canip Yöntem’in Halk Edebiyatı ve Halk Edebiyatı Öğretimi Üzerine Görüşleri, (89, 200)
OĞUZ, Gülser, 61 Numaralı Edirne Şer'iye Siciline Göre 17. Yüzyılda Edirneli Kadınların Giyim Kuşam Kültürü, (92, 106)
OĞUZ, M. Öcal, Prof. Dr. Gürbüz Erginer ve Halk Kültürü Dersi Üzerine, (89,17)
_____________, Çok Mekânlı Ve/Veya Çok Mezarlı Anlatı Kahramanları: Yunus Emre, (91, 5)
_____________, Karacaoğlan: Anlatıcılar ve Biyograflar, (93, 53)
_____________, Yazılı Hukuk ve Sözlü Hukuk Açısından Evlenme Pratikleri ve "Töre Cinayetleri", (95, 103)
OĞUZ, Ahmet, Sözlü Tarih Çerçevesinde Kore Gazilerinin Kore Savaşıyla İlgili Hatıraları, (94, 123)
OH, Eunkyung, Kore Cumong ve Özbek Alpamış Kahramanlık Destanlarında Olay Örgüsü, (93, 88)
OH, Chong Jih, Comparative Analysis of the Ahiska (Meskhetian) Turks and Koreans in Post-Soviet Kazakhstan and Uzbekistan: The Making of Diaspora Identity and Culture, (94, 14)
ONAN, Bilginer, Türk Atasözlerinde Dil Farkındalığı ve İşlevsel Dil Kullanımı, (91, 91)
ONAY, Ebru, Gölgesizler’de Masal, Efsane ve Büyülü Gerçekçilik, (91, 221)
OZAN, Meral, Geçiş Ritüelleri ve Halk Masalları, (91,72)
ÖLÇER ÖZÜNEL, Evrim, Yazının İzinde Masal Haritalarını Okuma Denemesi: Masal Tarihine Yeniden Bakmak, (91, 60)
_____________________, Kırkyama Kahramanlar: Tarihî Çizgi Romanlarda Gelenek İcadı ve İmhası, (95, 171)
ÖLMEZ, Filiz Nurhan, Sultan SÖKMEN, Isparta-Gönende Geçmişten Günümüze Evlenme Âdetleri, (95, 333)
ÖNCÜL, Kürşat, Rekabetin Sözlü ve Yazılı Kültür Ürünlerine Yansımasındaki Temel Paradigmalar, (93, 200)
ÖNDER EROL, Pelin, Bkz. EGE BOSTANCI, (95, 315)
ÖZARSLAN, Metin, Gerçekten Efsaneye Bir Hayat: Ezo Gelin, (95, 161)
ÖZAY, Yeliz, Evliya Çelebi Seyahatname'sinde Garâ'ib Bir Anlatı: Hz. Ali Kayası Efsaneleri, (92, 58)
ÖZDEMİR, Melda, Muğla İli Milas İlçesi Çomakdağ Köyü Geleneksel Kadın Kıyafeti, (95, 345)
ÖZDEMİR, Nebi, Kentlerin Gezgin İmgeleri veya Kent İmgeleri Giydirilen Otobüsler, (89, 41)
______________, Edebiyat ve Ekonomi Kültürel Ekonomik Bir Alan Olarak Edebiyat, (91,101)
ÖZBEK, Yıldıray, Kayseri Halk Mimarlığının Temsilcilerinden Bezirhane ve Setenler, (90, 164)
ÖZDEN, Mehmet, Bir Halkçı Münevverler Platformu: Halka Doğru Dergisi (1913-1914), (89, 109)
ÖZGEN, Özlen, Seferihisar: A Sustainable Place in A Fast World, (95, 135)
ÖZKAN, Ömer, Bkz. PURTAŞ, (95, 367)
ÖZKARTAL, Mehmet, Türk Destanlarında Hayvan Sembolizmine Genel Bir Bakış (Dede Korkut Kitabı'ndan Örnekler), (94, 58)
ÖZTÜRK BİTİK, Başak, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Cadı, Obur, Büyücü Anlatıları ve Kurgudaki İşlevleri, (92, 64)
PEHLİVAN, Gürol, Mizaha Vahdet-i Vücûd Penceresinden Bakmak: Salâhî'nin Şerh-i Nutk-ı Nasreddin Efendi Adlı Risalesi, (92, 117)
PURTAŞ, Fırat, Ömer ÖZKAN, Yunus Emre Oratoryosu ve Türk Kültürünü Uluslararası Çapta Tanıtmak, (95, 367)
REİS, Huriye, Dede Korkut Kitabı ve Beowulf Destanında Yaşlılık ve Yaşlanma, (91, 25)
SAKAOĞLU, Saim, Karacaoğlan Şiirlerini Nasıl Yayımlamalıyız?, (90, 15)
________________, Kalıp Fıkra Üzerine Düşünceler, (93, 42)
SALTIK, Eylem, "Oyuncu Şair" Sunay Akın ve Oyuncaklara Yenilen Dünya,  (94, 137)
SALTIK ÖZKAN, Tuba, Geleneksel Tıpta İyileşmenin İnanç Boyutu Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar: Psikosomatik Tıp, Plasebo Etkisi ve Kuantum İyileşme, (95, 307)
SALUK, Reyhan Gökben, Sanat ve Pedagoji Arasında Peri Masalı Uyarlamaları, (92, 152)
SARI, Elif, Kurşunlu Mutfak Kültüründe Keşkek: Geçmişi, Bugünü, Yarını, (90, 85)
SAVAŞ, Ayşen, Total Displacement: Exhibiting Folklore and the Boundaries of Museum Space, (90, 5)
SAY, Nuran, Çiğe’li (Kene) Halı, (89, 240)
SEGAL A., Robert, Dinsel Mit-Ritüel Kuram, (94, 173)
SHERIDAN, Michael, The "Lies" of Courtiers: A Performative Analysis of the Aleppan Tall Tales in Evliya Çelebi's Book of Travels, (92, 86)
SKOUNTI, Ahmet, The Lost Ring: UNESCO’s World Heritage and Intangible Cultural Heritage, (89, 28)
SÖKMEN, Sultan, Bkz. ÖLMEZ, (95, 333)
ŞAHİN, İlkay, İlahi, Ritüel ve Kadın: Boğazlıyan Örneği, (90,115)
ŞAHİNALP, Mehmet Sait, Veysi GÜNAL, Osmanlı Şehircilik Kültüründe Çarşı Sisteminin Lokasyon ve Çarşı İçi Kademelenme Yönünden Mekânsal Analizi, (93, 149)
ŞAHİN, Mustafa, Masalların Çocuk Gelişimine Etkilerinin Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi, (89, 208)
ŞANLIER, Nevin, Menekşe CÖMERT, Figen DURLU ÖZKAYA, Gençlerin Türk Mutfağına Bakış Açısı, (94, 152)
ŞENÖDEYİCİ, Özer, Karagöz Perde Gazellerine Nâilî'den Bir İlave, (90, 93)
ŞEN Yavuz, Bkz. AYDINER, (91,140)
TANRIKULU, Taşkın, Türk Atasözlerinde Gerçeklik Terapisi, (90, 86)
TEMUR, Nezir, Kültürel Bellek Bağlamında Deve Oyunu, (90, 156)
TERES, Ersin, Bkz. KARA, (95, 194)
TOKSÖZ, İlhan, Batı Trakya Türk Topluluğunun Rodoplardaki Buluşma: Seçek Yaylası Tarihi Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinllikleri, (91, 164)
TUNÇEL, Gül, Türk Maden Sanatı Kronolojisinde İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’ndeki İki Adet Pirinç Buhurdan, (89, 257)
TURAN, Fatma Ahsen, Orta Asya'dan Anadolu'ya Mitik Yolculukta Tabiat Olayları, (90, 49)
TÜRKAN, Kadriye, Türk Dünyası Masallarında Su Kültü, (93, 135)
TÜRK, Hüseyin, Hatay Türbe İnancının Sağlık Antropolojisi Açısından İncelenmesi, (94, 91)
TÜRKER, Ferah, Altay Türklerinin Anlatmalarında Mitik Bir Varlık: Celbegen, (94, 81)
TÜRKMEN, Fikret, Abdullah Tukay'ın (1886-1913) Yetiştiği Çevre ve Halk Kültürü, (93, 35)
_______________, Türk Kültüründe Tarihi Gelişim İçinde Hayvan ve Bitkilerin "Ölçü Birimi" Olarak Kullanılması Hakkında, (95, 96)
TÜRKMEN, Nilgün, Âşıklık Geleneği Çalışmaları İçin Milat: Furkanî’nin Şiir Evreni Bağlamında Bir Monografi Denemesi, (89, 296)
TÜRYILMAZ, Dilek, Türk Dünyası Hayvan Bilmecelerindeki Ortaklıklar, (95, 235)
ULUSOY ARANYOSİ, Ezgi, Edebiyatta Büyülü Gerçekçiliğin “Büyü”sünün Menşei Üzerine: Sosyal Adaptasyon Aracı Olarak Masallar, (91,189)
________________________, Halk Hikâyelerinde Tür Sorunu Üzerine,  (92, 13)
ULUSOY, Kadir, Türk Toplum Hayatında Yaşatılan Kahve ve Kahvehane Kültürü (Bir Sözlü Kültür ve sosyal Çevre eğitimi Çalışması, (89, 159)
USLUER, Fatih, Hurufilikte Rüya Tabirleri, (90, 134)
ÜNAL, Serdar, Kimliğin Tarihsel ve Kültürel Olarak Ortak İnşası: Türkiye'de Balkan (Rumeli) Göçmenleri, (94, 27)
ÜSTÜNOVA, Kerime, Mustafa ÜSTÜNOVA,  Erzurum Düğünlerinde 'Elma Atma' Geleneği, (90, 146)
YAKICI, Ali, Konya Ovasında Yaşayan Türkmenlerde Modern Teknolojiden Geleneksele Dönüşün Adı: Bastırık, (91,157)
___________, Geleneksel Şiirden Türküye Dönüşümün Yaratıcı ve Aktarıcısı Olarak Âşık Veysel'in Kültürel Mirasa Katkısı, (93, 101)
YALÇIN ÇELİK, S. Dilek, Ortak Kültürlerden Ortak Tatlar: Kosova Mutfağı, (89, 282)
YASA, Yasemin, Bkz. ÇAĞDAŞ, (94, 223)
YEŞİL, Nilüfer, Modernleştirmenin Erotik Topraklarında Bir Halk Hikâyesinin Geleneksel Kadın Kahramanı: Suna, (90, 78)
YILDIZ, Ayşe, Nâbî Divanı'nı ve Hayriyye'yi Gizli İlimler (Okültizm) Işığında Okumak, (95, 63)
YILDIZ, Naciye, Karacaoğlan Nasıl Tapşırdı?, (91, 51)
YILDIZ, Hüseyin, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Hayatı ve Eserleri, (93, 6)
_______________, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun İle Ropörtaj, (93,16)
YILMAZ, Ahmet, İlköğretim Okulları Seçmeli Halk Kültürü Dersi Öğretim Programlarının Sınıflar Düzeyinde Karşılaştırılması, (93, 112)
YÜCE, Osman Nuri, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Halkbilimi Çalışmalarının Kurumsallaşması Sürecinde Prof. Dr. Gürbüz Erginer’in Yeri, (89,21)
YÜKSEL, Hasan Avni, Zenica’da Nevruz Geleneği ve Şenlikleri, (89, 271)

 XI. CİLDİN DİZİNİ (2009-2010)
ABALI, Nefise, Türk Halk Hikâyelerinde “İlk Görüşte Aşk” Motifi, Ensest Yasağı
ve Egzogami, (83, 97)
AÇA, “Oğuz Kağan” ve “Arı-haan” Destanları Uygarlaşma Süreci Açısından Nasıl Okunabilir?, (82, 59)
Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Somut Olmayan Kültürel Miras Seminerleri, (82, 164)
AĞILDERE, Suna, Bkz. ER, (87, 52)
Ahilik Kutlamalarında Yeni Süreç: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Öncülüğünde İlk Ahilik Çalıştayı Kayseri’de
Yapıldı (30-31 Mayıs 2009), (82, 168)
AKA, Belde, Bir Fakelore Örneği Olarak Çağan Irmak’ın Takip’i, (83, 116)
__________, Ninnileri Psikanalitik Yaklaşımla Yeniden Okuma Denemesi, (88, 38)
AKBULUT, Dilek, Günümüzde Geleneksel Oyuncaklar, (84, 182)
AKBULUT, Mualla, UNIMA 2008 Geleneksel Türk Tiyatrosu Hizmet Ödülleri Sahipleri İle Buluştu (81, 104)
AKDENİZ, Zeynep, Kırgız Epik Terimler Sözlüğü I, (86, 202)
AKSOYAK, İsmail Hakkı, 17. Yüzyıldan Tescilli Bir Köçek: Behzâd, (84, 127)
AKYÜZ, Çiğdem, Denizli Yöresinden Derlenmiş Masallar İnceleme- Metinler, (84, 192)
ALP, Suat, Balkanlar’da Osmanlı Dönemi Maddi Kültür Mirası Evreni, (84, 151)
ALPTEKİN, Ali Berat, Türk Masal ve Halk Hikâyelerinde Görmeyen Gözün Tedavi Edilmesi Motifi Üzerine,
(81, 18)
__________, Osmaniye Örneğinden Hareketle Batı Türkleri (Azerbaycan-Türkiye) Destan ve Hikâyelerinde
Ant(Yemin)lar, (84, 23)
__________, Türk Halk Hikâyelerinde Halk Hekimliği, (86, 5)
ANZERLİOĞLU, Yonca, Kırım’ın Hıristiyan Türkleri: Urumlar, (84, 107)
ARSLAN, Mustafa, Denizli Yöresinde Masal Anlatma Geleneği, (86, 50)
ARVAS, Abdulselam, Folklor Üzerine Yazılara Dair, (85, 212)
ASLAN, Namık, Kurt Motifinin Türk Menşe Efsanelerindeki Anlamı Üzerine, (87, 72)
AYNAKULOVA, Gülnisa, Ermeni Kıpçakları mı Gregoryen Kıpçaklar mı?, (84, 114)
AYTAÇ, Ahmet, Kırgızistan’da Çarpana ve Kolon Dokumacılığından Örnekler, (87, 191)
BAYATLI, Necdet Yaşar, Türk Halk Hikâyelerinden Arzu Kamber (Arzı Qamber) Hikâyesinin Kerkük ve
Tuzhurmatı Varyantlarının Mukayesesi, (82, 122)
BEKTAŞ, Nuh, Toplumcu Gerçekçilik Bağlamında Nazım Hikmet’in “Ferhad ile Şirin” Oyununa Metinlerarası
Bir Bakış (83, 41)
BEŞİRLİ, Hayati, Yemek, Kültür ve Kimlik, (87, 159)
BİLGİN TOPÇU, Ümmühan, Büyük Bir Türk Destanı Yazma Fikri Etrafında, (85, 101)
BİLKAN, Ali Fuat, Tefül İle Ad Verme Geleneği ve Emir Temur’un Adı, (85, 133)
BOYRAZ, Şeref, ““Okuntu”dan “Davetiye”ye Bir Dönüşümün Anatomisi, (84, 87)
CEYLAN, Emre, Deste Gol Be Âb Dâden ve Dilin Olmazsa Olmaz Unsurları Olarak Söz Kalıpları, (88, 16)
COŞKUN ELÇİ, Armağan, Bulgaristan/ Deliorman Aleviliğinde Kırklar Bayramı (Nevruz) ve Hıdrellez, (86, 58)
ÇAMKARA, Ayşe, Modern-Ulus Devletin Kuruluş ve Gelişme Sürecinde Folklor, Şiir ve Fakelore, (88, 85)
ÇELİK, Yakup, 1940 Kuşağı Toplumcu Şairleri ve Halk Şiiri, (87, 78)
ÇETİN, Altan, Kutadgu Bilig’de Türk Aile Kültüründe Bir Babanın Oğul İmajı ya da Süregiden Bellek, (85,
122)
ÇETİN, Burcu, Modern İnsanın “Ölümü Öldürme” Çabası Uzun İnce Bir Yol, (83, 48)
ÇETİN, Turhan, Cumalıkızık Köyünde Kültürel Miras ve Turizm Algısı, (87, 181)
ÇETİN, Yakup, Okutan Çizgiler, (85, 193)
ÇOBAN BAŞER, Seda, Sözlü Gelenekten Sözün Geleneksizliğine: Atasözü ve Reklam, (88,22)
ÇOLAK BOSTANCI, Gülcan, Türkçedeki Temel Kelimelerin Çağrışımlarında Altkültürün İzleri, (81, 64)
DEMİR, Nurettin, Erika Taube(2009) Tuwinische Folkloretexte aus dem Altai(Cengel/Wesmongolei), Kleine
Formen, Wiesbaden 2008: Harrassowitz, Turcologica 71, (86, 197)
DENİZ AŞÇI, Ufuk, Kırgız Türkçesiyle Yazılmış Alip-Bee Adlı İlk Alfabe Kitabındaki Söz Varlığı Üzerine,
(86,87)
DIYKANBAYEVA, Mayramgül, Kırgız Türklerinde Ölüm, (82, 89)
DİK, Tuba, Atasözlerinde Adil Dünya İnancı, (88, 28)
DİLEK, İbrahim, Sibirya Türk Destanlarında Kahramanın Yer Altı ve Gökyüzü Dünyalarıyla İlişkileri Üzerine
Bazı Tespitler, (85, 46)
______, Âşkın İki Yüzü Tek Hali: Âşık Garip Hikâyesi ile Romeo ve Juliet’in Mukayesesi, (87, 58)
DURANLI, Muvaffak, Saha Türk Efsanelerindeki Tarihi Kişilik Tıgın, (85, 57)
DURBİLMEZ, Bayram, Âşıklık Geleneklerinde Saz, (85, 148).
DURMUŞ, İlhami, Türk Kültür Çevresinde Ant, (84, 97)
DUYMAZ, Ali, Halil İbrahim ŞAHİN, Meslek Folkloru Kapsamında Geleneksel Mesleklerdeki Pir İnancı ve
Hikâyeleri Üzerine Bir Değerlendirme, (87, 101)
DÜZGÜN, Dilaver, Âşıklık Geleneğinin Değişim Ve Dönüşüm Sürecinde Barış Manço Olgusu, (84, 42)
ER, Ayten, Suna AĞILDERE, Karagöz Oyunlarında Aile İçi Konuşmalarda Sıralama Söz Sanatının İronik Boyutu,
(87, 52)
ERCİLASUN, Ahmet Bican, Türk Kültürüne Eleştiri, (83, 133)
ERDAL, İbrahim, Rumeli ve Anadolu Muhacirlerinde Kimlik ve Vatan Algısı, (81, 78)
ERDEM, Servet, Atasözlerinde Metaforların İşleyişi, (88, 33)
ERGUN, Pervin, Türk Kültüründe Ruhlar ve Orman Kültü, (87, 113)
FEDAKÂR, Pınar, Bkz. TÜRKMEN (82, 98)
FEDAKÂR, Selami, Lament Tradition Among The Uzbeks, (87, 122)
GAYIBOV, Seyran, Türk Saz Şiiri Bibliyografyasına Ek, (88, 133)
GOODY, Jack, Sözlü Kültür, (83, 128)
GÖKÇİMEN, Ahmet, Türkmen “Irımları” (Halk İnanışları) ve İşlevleri, (87, 148)
GÜNAY, Nejla, Maraş’ta Bakırcılık Sanatı ve Ali (Aras) Usta, (81, 83)
_______, XIV. Yüzyıldan Günümüze Maraş’taki Ekonomik ve Sosyal Değişikliklerin Şehirdeki Bazı Geleneksel
Meslekler Üzerindeki Olumsuz Etkileri, (86, 163)
GÜRÇAYIR, Selcan, “İnternet Çağının Hiyeroglifleri” ya da Evrenselleşen Sanal Bedenler: MSN İfadeleri, (83,
111)
GÜVEN, Oğuz, Hançerli Hanım Hikâye-i Garibesi’nin Modern Eşcinselleri, (83, 103)
KAMALİEVA, Alsu, Türk Edebiyatının Az Bilinen Bir Türü: Münacaatlar, (86, 107)
KARADAVUT; Zekeriya, Kırgız Masallarında Mitolojik Unsurlar, (85, 71)
KARASOY, Yakup, Âşık Ömer’in Bilinmeyen İki Yaşnamesi, (82, 140)
KASAPOĞLU AKYOL, Pınar, Küreselleşen Moda Bağlamında Blucin Kültürü Üzerine Bir Araştırma, (86, 186)
KOLAÇ, Emine, Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Bilinç ve Duyarlılık Oluşturmada Türkçe Eğitiminin
Önemi, (82, 19)
KORKMAZ, Nurseli Gamze, “Kolsuz Hanım” Üzerine Yazılı Kültür ve Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Bir
Çalışma, (83, 54)
KÖSE, Aynur, Mustafa YILMAZ, Fısıltı Gazetesi İçin Yeni Bir Mecra: Söylentilerin İletim Mekânı Olarak Çevrimiçi
Forumlar, (85, 183)
KURTOĞLU, Orhan, Klasik Türk Şiirinde Saçı Geleneği, (81, 89)
KURTULUŞ, Meriç, Ağrıdağı Efsanesi’nden Sözlü Edebiyata “Metinlerarası” Bir Yolculuk, (83, 62)
___________, Zeliha’nın Rüyaları ve Gerçekçilik, (85, 199)
___________, Ninnilerde “Kadın Sorunu”na Bakış, (88, 44)
KURU, Emin, Türkiye’de Spor Seyircilerinde Oluşan Kitlesel Tezahüratın Geleneklerle İlişkisi, (82, 158)
KUTLU, M. Muhtar, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Eğitime Yönelik İlk Adım: Halk Kültürü
Dersi, (82, 13)
Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi Paris, 20 Ekim 2005, (81, 106)
MACİT, Macit, Urfa Sıra Gecelerinde ve Musiki Meclislerinde Okunan Gazellerinin İşlevi, (87, 84)
MEHMET, Gülsün, Bkz. TEMUR (86, 115)
MEMMEDOVA, Nermine, Akraba Olmayan Dillerin Birbirine Etkisi ve Bu Etkileşimin Sonuçları, (83, 121)
MENGÜ, Güven, Comparative Frequency Analysis of [Aı] Diphthongization in English and Borrowed Words
Which Have Arabic Origin in Turkish; A Case Study, (84, 139)
METİN BASAT, Ezgi, Perdeden Sahneye Bakmak: Devekuşu Kabare Tiyatrosu, (88, 77)
MIEDER, Wolfgang, The Golden Rule as a Political Imperative for the World President Barack Obama’s Proverbial
Messages Abroad, (85, 26)
Millî Folklor: Dün ve Yarın 21. Yıl Yuvarlak Masa Toplantısı, (81, 102)
MİRZELER, Mustafa Kemal, İlhan Başgöz’le İngilizce Son Kitabı Hikâye, Turkish Folk Performance Art Üzerine
Söyleşi, (85, 15)
OĞUZ, M. Öcal, Kul Himmet ve Sözlü Gelenek Tanıklığında Kozmogonik Mitin Eskatolojik Serüveni, (84, 51)
______, Somut Olmayan Kültürel Miras ve Kültürel İfade Çeşitliliği, (82, 6)
______, Sözel Belleğin Tarihe Tanıklığı ve Âşıkların İnanılan Biyografileri, (87, 5)
______, Türkiye’de Mit ve Masal Çalışmaları veya Bir Olumsuzlama ve Tek-tipleştirme Öyküsü, (85, 36)
______, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi: Çin Halk Cumhuriyeti’nden Çek
Cumhuriyeti’ne Türk Kültürü, (88, 137)
OĞUZ, Gülser, Tereke Kaydından Hareketle Bir Osmanlı Vezirinin 18. Yüzyıl Başlarındaki Yaşam Tarzı:
Amcazâde Hüseyin Paşa, (88, 91)
ORTAÇ, H. Serpil, Çankırı Kızılırmak İlçesi Kuzeykışla ve Güneykışla Köyü Kilim Dokumaları, (86, 140)
OSAM, Necdet, Mustafa Kemal KASAPOĞLU, Hellim: Kültürel Bir Değerin Kimlik Çözümlemesi, (87, 170)
ÖZBAŞ, Mustafa, Kurtarıcı Kargadan Burnu Pislikten Çıkmayan Kargaya: Türk Halk Anlatılarında Karganın
Dönüşümü, (88, 57)
ÖĞÜT EKER, Gülin, Futbolun Dayanılmaz Çekiciliği, Büyülenen Taraftar Portresi, Fanatizm ve Beşiktaş, (85,
173)
ÖLÇER ÖZÜNEL, Evrim, Prof. Dr. İlhan Başgöz ile Söyleşi, (85, 11)
________________, Evrim, Prof. Dr. İlhan Başgöz’ün Özgeçmişi ve Yayınları, (85, 5)
ÖNAL, Mehmet Naci, Kutsalın Türk Kültüründeki İzleri: Tanrısal Simgecilik, (84, 57)
ÖNCÜL, Kürşat, Masallardaki Devlet Kuşu Motifi, (84, 175)
ÖTER, Zafer, Türk El Sanatlarının Kültür Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi, (86, 174)
ÖZAY, Yeliz, 10 Yıl Sonra Dede Korkut Oğuznameleri ve Notlar, (85, 91)
_____, Evliya Çelebi Seyahatname’sinde İstanbul’un Tılsımlarının Hikâye Edilişi, (81, 54)
_____, Metinlerarasılık ve Türk Halk Hikâyelerinde Ana Metinsel Dönüşümler (83, 6)
ÖZDEMİR, Mehmet, Türkiye’deki Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet ve Sunumu, (88, 101)
ÖZDEMİR, Nebi, Turizm ve Edebiyat, (82, 32)
__________, Mizah, Eleştirel Düşünce ve Bilgelik: Nasreddin Hoca, (87, 27)
__________, Kültür Ekonomisi ve Endüstrileri İle Kültürel Miras Yönetimi
İlişkisi, (84, 73)
ÖZTÜRK, Ali Osman, 1909 Adana-Ermeni Olaylarına Bir Tanık: Kibaroğullarının Ağıtı, (81, 6)
ÖZTÜRK, Serdar, Türkiye’de Sözlü Tarihten İletişim Araçlarında Yararlanma Üzerine Notlar, (87, 13)
PEHLİVAN, Ahmet, Kuzey Kıbrıs’taki Gurbetlerin Türkçe ve Gurbetçeye Yönelik Tutumları İle Dil Kullanımları,
(82, 146)
PEHLİVAN, Gürol, Dinî Şahsiyetler Hakkında Oluşan Anlatılar, (83, 88)
Prof. Dr. Muhan BALİ (1936-2008) (81,105)
Prof. Dr. Muhan BALİ (1936-2008), (81,105)
QEZENFERKIZI, Ülker, Q.N. Potanin’in Orta Yüzyıllık Avrupa Eposunda Doğu Motifleri Eseri Hakkında, (85,
216)
SAKAOĞLU, Saim, Masalların Oluşumu Üzerine Farklı Bir Yaklaşım, (84, 13)
____________, Türk Masal Tipleri Kataloğu, (86, 43)
SALTIK ÖZKAN, Tuba, Kahramanın Yolculuğu Bağlamında Bamsı Beyrek ve Erginleme Süreci, (81, 27)
_______________, Folklor: Tarih ve Kuram (81, 100)
_______________, Prof. Dr. Gürbüz ERGİNER (1945-2009), (82, 171)
_______________, Bamsı Beyrek ve Bey Böyrek Anlatılarında Arketipik İmgeler, (85, 81)
SAMİ, Kamuran, Halk Kültürü Bağlamında Kahvehanelerin Toplumsal ve Mekânsal Dönüşümleri Diyarbakır
Kent Örneği, (85, 159)
SELÇUK, Ali, Horasan’da Eren Anadolu’da Evliya: Acısu Sıraç Köyü Örneğinde Kahraman Atalar Kültü,
(87, 136)
Somut Olmayan Kültürel Miras ve Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayı (4 Haziran 2009), (82, 166)
SERT, Hale, İdeolojinin Aktarımında Halk Hikâyelerinin İşlevi: Arzu ile Kanber Örneği, (88, 66)
ŞAHİN, Halil İbrahim, Dalyan ve Köyceğiz Çevresinde Gelenek, Turizm ve Folklorizm, (82, 50)
_______________, Bkz. DUYMAZ (87, 101)
ŞAUL, Mahir, İlhan Başgöz’ün Halk Edebiyatı Araştırmalarına Katkısı, (85, 19)
ŞENOCAK, Ebru, Bkz. ŞİMŞEK (82, 110)
__________, Mitolojik Konulu Bir Halk Hikâyesi “Leyla ile Mecnun Hikâyesi” Merkezinde Yıldıza Dönüşüm, (86,
20)
ŞİMŞEK, Esma-Ebru ŞENOCAK, İbn Sinâ Hikâyelerinin Arketipsel Tahlili, (82, 110)
ŞİMŞEK, Esma, Yakınma / Yakarışlar Dünyasında Felek ve Türk Halk Edebiyatına Yansımaları, (84, 34)
TAN, Nail, Türklük Bilimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Iréne Mélikoff, (82, 169)
TANRIBUYURDU, Gülçin, Bir Kültür Taşıyıcısı Bir Gizli Dil: Klâsik Türk Şiirinde Mendil, (87, 196)
TEMUR, Nezir, Gülsün MEHMET, Salar Sözlü Edebiyatında İki Tür: Sagış ve Orıh Söz, (86, 115)
TUNÇ, Gökhan, “Leyla ile Mecnun” ve “Ferhad ile Şirin” Anlatılarının Meşrulaştırma Kavramı Odağında Çağdaş
Edebiyata Metinlerarası Yansımaları, (83, 19)
TURHAN TUNA, Sibel, Tevrat’la Kuran’da Kurban Kıssası ve Dalaman’da Bu Kıssanın Sözlü Geleneğe Yansımaları, (86, 30)
TÜRK, Hüseyin, Hatay’da Müslüman Hıristiyan Etkileşimi: St. Georges ya da Hızır Kültü, (85, 138)
TÜRKAN, Kadriye, Türk Masallarında Mimari: Hamam ve İşlevleri, (84,162)
TÜRKMEN, Fikret-Pınar FEDAKÂR, Türk Halk Tiyatrosunda Hareket Komiğine Bağlı Mizahi Unsurlar,
(82, 98)
___________, Türkmen Edebî Geleneğinde Yunus Emre, Karacaoğlan, Mahtumkulu Çizgisi, (84, 18)
TÜRKYILMAZ, Dilek, Ortak Sır Kalıplarımız: Türk Dünyası Bilmeceleri Üzerine, (81, 40)
TÜZİN, Derya, Farklı Kültürel Ortamlarda Üretilen Anlatılarda Kadın Algısı, (88, 71)
UÇAR, Aslı, “Âşık” Şah Senem ve “Âşık” Aslı’nın Sesleri ve Suskunlukları, (83, 79)
ULUSOY ARANYOSİ, Ezgi, “Atasözü” Neydi, Ne Oldu?, (88, 5)
UYANIK, Seda, Dede Korkut Anlatmalarında Metinlerarası Söylem, (83, 30)
UYSAL, Mehmet, Tarihsel Süreçte Geleneksel Konya Çarşısı İçin Bir Mekânsal Analiz, (86, 149)
YAKICI, Ali, Evrensel Bir Tiyatro Sanatı Olan Kuklanın Anadolu İnsanının Sosyal ve Kültürel Hayatına Etkisi,
(81, 34)
_______, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Somut Mekânı: Konya Barana Odaları, (87, 94)
YALÇIN ÇELİK, Dilek, Mengen’de Özel Gün Yemekleri, (86, 127)
YALÇIN, Haydar, Millî Folklor Dergisi’nin Bibliyometrik Profili (2007-2009), (85, 205)
YAVUZ, Ayşe Duygu, Dilbilimsel Bir Yaklaşım Denemesi: Tekirdağ Yöresinden Bir Ninni, (88, 53)
YAYLAGÜL, Özen, Divânü Lugât’it Türk’te Yer Alan Atasözlerindeki Metaforlar, (85, 112)
YAZICI ERSOY, Habibe, Başkurt Çocuk Oyunları, (86, 75)
YILDIZ, Hüseyin, Sözlü Kültür Malzemesi Olarak Türkçede Askerlik Jargonu, (88, 112)
YILDIZ, Naciye, Türk Destanlarında “Çocuksuzluk,” (82, 76)
_______, Türk Destanlarında Kötü Huylu Devler, (87, 41)
YILDIZ, Tuna, Evlidir Ne Yapsa Yeridir Filminde “Kutsal Aşk”ın Parodileştirilmesi, (83, 70)
____________, İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Mirası Başyapıtları Japonya: Nogaku Tiyatrosu, (88, 126)
YILMAZ, Mustafa, Bkz. KÖSE (85, 183)