MİLLÎ FOLKLOR
Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi
Etik İlkeler

 

Millî Folklor, yayın etiğinde Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) tarafından yayımlanan etik yayıncılık ilkelerini benimsemektedir.


MİLLÎ FOLKLOR WEBSİTESİ VE AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI:
Millî Folklor araştırma, derleme, inceleme, çeviri ve tanıtma içerikli bilimsel metni hem basılı hem de elektronik ortamda okuru ile paylaşan üç aylık uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimize www.millifolklor.com ve https://dergipark.org.tr/tr/pub/millifolklor adreslerinden tüm dünyadan ulaşılmakta ve açık erişim politikamız gereğince bütün sayılarımızdan oluşan arşivimize ücretsiz erişim sağlanmaktadır.


MİLLÎ FOLKLOR’A GÖNDERİLEN YAZILARIN DEĞERLENDİRİLME AŞAMALARI
Editörlük Birimi Biçimsel Uygunluk Değerlendirmesi: Dergiye DergiPark sisteminden iletilen her yazı, öncelikle Editörlük Birimi tarafından derginin Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluk bakımından değerlendirilir (makale, öz ve anahtar kelimelerin sayısı, yabancı dildeki karşılıklarının uyumu, kaynakça kuralları vb.). Bu aşamada, Editörlük Birimi yalnızca yazının Yayın İlkeleri’ne biçimsel uygunluğunu sağlamaya çalışır, içerikle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmaz.
Yayın Kurulu Değerlendirmesi ve Hakemlerin Belirlenmesi: Editörlük Birimi tarafından biçimsel uygunluğu sağlanan her yazı, yazarın kimliğini belli edecek ifadelerin gizlenmesi yoluyla “anonimleştirilerek” Yayın Kurulu üyelerine gönderilir. Editör, Editör Yardımcıları ile farklı üniversitelerden ve disiplinlerden akademisyenlerden oluşan Yayın Kurulu, yılda dört kez toplanır. Toplantıda yazılar “Kör Yayın Kurulu” ilkesine göre tek tek ele alınır. Yayın Kurulunda yazılar hakkında çoğunlukla uzlaşma, bazı durumlarda ise oylama yoluyla “hakemlere gönderme”, “yeniden düzenleme” veya “ret” şeklinde üç tip karar verilir. Derginin Yayın İlkeleri’ne, yayın ve bilimsel yayın ölçütlerine uymayan ve Yayın Kurulunun düzeltme imkânının bulunmadığı kanaatine vardığı yazılar reddedilir.
Hakem Değerlendirmesi: Hakemlere gönderilmesine karar verilen her yazı için 2 asıl, 1 yedek olmak üzere 3 hakem belirlenir. Yazara hakemlik sürecinin başlatılması için gerekli bilgiler iletilir. Yazı hakkında 2 olumlu ya da 2 olumsuz rapor alıncaya kadar hakemlik süreci yürütülür. Hakemlerden biri olumlu diğeri olumsuz görüş bildirdiğinde yazı üçüncü hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin incelemeyi kabul etmemesi, olumlu veya olumsuz bir görüşe ulaşamaması gibi ender durumlarda yazı, Yayın Kurulunun bir sonraki toplantısına getirilir ve yeni bir hakem belirlenir. “Kör Hakemlik” ilkesi nedeniyle hakemlerle yazar arasındaki iletişim, Editörlük Birimi aracılığıyla DergiPark üzerinden yürütülür. Bütün bu süreçler göz önüne alındığında, derginin yazarlara yayın süresi hakkında bir taahhütte bulunması mümkün değildir. Bununla birlikte, bütün yazıların en geç 12-18 ay içinde hakemlik sürecini tamamlaması ve yayımlanması öngörülmektedir.


MİLLÎ FOLKLOR’UN ÖN İNCELEME VE HAKEMLİK ÜCRETİ POLİTİKASI:
Gönderilen yazıların Editörlük Birimi ve Yayın Kurulu tarafından incelemeye alınabilmesi için yazarlardan KDV dâhil 100 TL Yayın Kurulu Ön İnceleme Ücreti talep edilir. Ön incelemede yazılar, ilk olarak editörlük birimi tarafından biçimsel açıdan değerlendirilir; yazılardan yayın ilkelerine uymayanlar için düzeltme talep edilir. Bu süreci geçen makaleler, yazarları gizlenmiş olarak farklı üniversite ve disiplinlerden gelen bilim insanları tarafından Kör Yayın Kurulu ilkelerince incelenir.

Yayın Kurulu incelemesi sonucunda hakeme gönderilmesi uygun bulunan yazılar için KDV dâhil 400 TL Hakemlik Ücreti talep edilir. Ücretin yatırılmasından itibaren başlatılan süreçte yazılar öncelikli olarak iki hakeme gönderilir.

Hakem raporlarından birinin olumlu diğerinin olumsuz olması durumunda üçüncü hakemden görüş istenir. Gönderilen yazılardan ilk aşamada Yayın Kurulu Ön İnceleme Ücreti olarak alınan KDV Dâhil 100 TL hiçbir şekilde geri ödenmez. 400 TL Hakemlik Ücreti ise şu şekilde değerlendirilir: 72 TL Maliye’ye vergi olarak ödenir. Her Hakeme KDV dâhil 100’er TL Hakemlik Ücreti ödenir. Buna göre, iki hakeme gönderilen yazılarda KDV ve vergi dâhil toplam harcama=272 TL, üç hakeme gönderilen yazılarda KDV ve vergi dâhil toplam harcama=372 TL’dir. Sürecin sonunda hakemler tarafından reddedilen yazılar için yazarlarına şu şekilde iade yapılır: İki hakem tarafından yapılan inceleme sonucunda reddedilme durumunda 400-272=128 TL, Üç hakem tarafından yapılan inceleme sonucunda reddedilme durumunda 400-372=28 TL yazarın banka hesabına havale yoluyla iade edilir. Hakemlik ücreti, yazının yayımlanacağını değil, alanın uzmanı hakemlerce inceleneceğini ifade eder.Para iadesi ile birlikte DergiPark üzerinden yazı hakem raporları ile birlikte yazarına iade edilir. İki hakemin olumlu görüşüyle yayımlanan yazılardan dergiye 128 TL, üç hakemin incelemesi sonucu yayımlanan yazılardan 28 TL gelir elde edilir. “Öz”lü yazılardan elde edilen bu gelir, aynı zamanda e-millifolklor olarak yayımlandığı için basılı nüshadan yeteri kadar gelir elde edemeyen ve başka bir kurum veya kuruluş tarafından hiçbir ad altında desteklenmeyen dergimizin basım, dağıtım giderleri ile öğrencilere ve yabancı yazarlara ait yazıların hakemlik masrafları ve diğer vergi ve benzeri giderlerde kullanılır. 

Dergimiz 18 TL’si Maliyeye vergi olarak verilen 100 TL Yayın Kurulu Ön İnceleme Ücreti dışında, hakemlere gönderilmeyen ve basılmayan hiçbir yazıdan gelir elde etmemekte ve yazarından hiçbir ad altında yayımlama taahhüdü içeren para talep veya kabul etmemektedir. Ayrıca yabancı yazarlardan ve herhangi bir kadroda görev yapmayan her seviyedeki öğrencilere (lisans, yüksek lisans veya doktora) ait özlü yazıların incelemeye yönelik bütün masrafları dergimizce karşılanmakta; Yayın Kurulu Ön İnceleme ve Hakemlik Ücreti alınmamaktadır.


İNTİHAL POLİTİKASI VE YAZARLIK SORUMLULUĞU:
Başvuru sırasında tüm makaleler için yazarların iThenticate, Turnitin ya da İntihal.net programlarında taranarak alınmış intihal raporlarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Referanslar hariç %15’in üzerinde benzerlik oranı çıkan makaleler değerlendirme aşamasına geçmeden doğrudan reddedilir.

Etik kurallara ve bilimsel atıf ile intihal kurallarına uyulmamasından doğacak her türlü sorumluluk yazar(lar)a aittir. Yazarlar gönderdikleri yazıların özgünlüğünü teminat altına almalıdır. Yazarlar yazının daha önce herhangi bir yerde, herhangi bir dilde yayımlanmadığı ya da yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınmadığını beyan etmeliler ve geçerli telif hakkı sözleşme ve yasalarına uymalıdırlar. Dergide fotoğraf, tablo, şekil ya da diğer katkı sunan alıntılar gibi telifli materyal ancak geçerli izin ve telif onayı ile yayımlanır.

Birden çok yazarlı makalelerde, tüm yazarların çalışmaya önemli katkı sağlaması beklenir. Çalışmaya katkısı olmayanların isimlerine yer verilmesi (hediye yazarlık) ya da katkısı olanların isimlerine yer verilmemesi (hayalet yazarlık) kabul edilemez.

Birden çok yazarlı yazılarda yazar rollerinin (hangi yazarın çalışmaya nasıl bir katkıda bulunduğunun) bir dipnot ile yazıya eklenmesi gerekir.

Yazarlar gönderdikleri çalışmaları destekleyen kuruluşları, finansal kaynakları Teşekkür kısmında beyan etmekle yükümlüdürler.

Yazarlar bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde parçalara ayırıp birden fazla yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmamalıdır.

Yazarlar, editör ve hakemler tarafından talep edildiğinde araştırmaların ham verilerini sunmak ve bu verileri makaleleri yayımlandıktan sonra da saklamak zorundadırlar.

Çalışmada yazar(lar)a ait yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum, e-posta adresi ve ORCID bilgi/bilgilerinin derginin yayın ilkelerine uygun şekilde yer verilmesi ve bilgilerin doğru ve ilgili yazar(lar)a ait olması yazar(lar)ın sorumluluğundadır.

Yazar yayımlanmış yazısında anlamlı bir bilimsel hata ya da uygunsuzluk saptadığında, yazıyı geri çekme ya da hatayı düzeltme amacıyla olabildiğince hızlı bir şekilde editörlük ile temasa geçme yükümlülüğünü taşır.

Yazar(lar) Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin http://www.uak.gov.tr/yonetmelikler/Yay%C4%B1nEti%C4%9FiY%C3%B6nergesi_140318.pdf 4. maddesinde yer alan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler kıstaslarına uymakla sorumludurlar.


HAKEMLİK SORUMLULUĞU:
Hakemler gelen yazıları, yazarlarının etnik köken, cinsiyet, cinsiyet tercihi, uyruğu, dinî inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın sadece bilimsel içerik açısından değerlendirmelidir.

Hakemler açısından; makalenin yazarları ya da destekleyicileri ile ilgili bir çıkar çatışması veya rekabet ilişkisi bulunmamalıdır.

Hakem kararları nesnel olmalıdır. Hakemler, makalenin yazım sürecine herhangi bir şekilde katkıda bulunmuşsa, yazıyı ve yazarı tanıyorsa makaleyi değerlendirmeyi reddetmelidir.

Hakemler makale değerlendirme formunu eksiksiz doldurmalı, ret kararı verilmesi hâlinde hakem raporunda bulunan gerekçe kısmını doldurmalıdır.

Hakemler, hakemlik sürecinde elde ettikleri bilgileri kendisinin, başka birinin ya da kurumun lehine veya aleyhine olacak biçimde kullanmamalıdır.

Hakemler yazar tarafından atıf yapılmamış ancak konuyla ilişkili yayımlanmış yayınları belirtmelidir. Yazıda telif hakkı ihlali ve intihal varsa ilgili editöre bildirmelidirler.

Hakem, gönderilen bir yazının içeriğinin kendi bilimsel alanı ya da birikimine uygun olmadığını düşündüğünde ya da hızlı bir değerlendirme yapamayacağı durumlarda editörü bilgilendirmeli ve değerlendirme sürecinden çekilmelidir.

EDİTÖRLÜK SORUMLULUĞU:
Dergiye gelen yazılar; yazarlarının etnik kökeni, cinsiyeti, cinsiyet tercihi, uyruğu, dinî inanışı ya da politik felsefeleri dikkate alınmaksızın sadece bilimsel içerik açısından değerlendirilir.

Gönderilen yazıların yayımlanması için adil bir eş değerlendirme süreci yürütülmesi sağlanır.

Gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin yayımlanana kadar gizli tutulması garanti altına alınır. Kör Yayın Kurulu ve Kör Hakemlik sisteminden hiçbir koşulda taviz verilmez.

Hakem atamasından ve yazıların yayımlanması ile ilgili olumlu ya da olumsuz sonuç kararından editörlük sorumludur.

Değerlendirmeler en az iki hakem görüşüne dayanılarak yapılır, bir kabul bir ret olması hâlinde üçüncü bir hakem görüşü alınır. Mutlaka aynı yönde iki hakem görüşü alındıktan sonra yayımlama konusunda nihai işlem yapılır.

Editörlük, alanlarında güçlü yayınları olan, etik değerlere bağlı ve derginin yayın süreçlerini aksatmayacak hakemleri tercih eder.

Gönderilmiş bir makalede açıklanan yayımlanmamış bilgiler, argümanlar veya yorumlar, yazarın izni dışında editörlerin kendi araştırmasında kullanılmaz.

Editör, dergiye başvurusu yapılan bir makaleye katkı sağlamışsa makalenin değerlendirme süreci editör yardımcısı tarafından yürütülür.

Hakemlik süreci tamamlanan makaleler, dergideki tamamlanmış yazıların yoğunluğu ve editörlüğün takdiri ile sıralı şekilde yayımlanır.

Yayımlanacak yazıların sorumluluğu yazara, telif hakkı dergiye aittir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dâhildir.


ETİK KURUL İZNİ VE TUBİTAK ULAKBİM TR DİZİN KURALLARI:
2020 yılında TR Dizin tarafından açıklanan Etik İlkelerle ilgili kurallar kapsamında aşağıdaki hususlara tüm yazarların dikkat etmesi önemlidir:
Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

* Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
* İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
* İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
* Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
* Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.


Ayrıca;
* Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
* Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
* Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi.
Yukarıdaki koşullara uyan ve Etik Kurul izni gerektiren yazıların Millî Folklor’a gönderilmesi durumunda, alınmış olan resmî Etik Kurul izin belgelerinin de dergiye ek olarak gönderilmesi gerekmektedir.